Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs.

I små og mellomstore bedrifter hvor enkeltpersoners kunnskap og erfaring er avgjørende for lønnsom drift, er slike utsagn ikke bare fagre ord, men realiteter.

At medarbeidere slutter i bedriften kan man ikke forsikre seg mot.

Bedriften kan imidlertid forsikre seg mot de økonomiske konsekvensene av at sentrale personer i bedriften dør eller blir alvorlig syk.

Bedriften kan velge å forsikre medarbeidere ved:

  • Dødsfall opp til 15 millioner kroner
  • Uførhet opp til 2,5 millioner kroner
  • Uførerente opp til 80 % av lønn inntil 30 G fratrukket folketrygd og private eller kollektive ordninger
  • Kritisk sykdom opp til 1,5 millioner kroner

Dekninger ut over disse beløp kan kjøpes etter særskilt avtale. Forsikringene er uavhengig av hverandre, det vil si at størrelsen på forsikringene kan velges fritt og tilpasses andre livsforsikringer som bedriften måtte ha. Rett til utbetaling av forsikringssum Personforsikring for bedrifter virker slik at dersom dødsfall, alvorlig sykdom, arbeidsuførhet  eller ulykke skulle ramme en person som er dekket av forsikringen, får bedriften utbetalt et erstatningsbeløp.

Bedriften er forsikringstaker, betaler forsikringspremien og har krav på erstatning ved inntruffet  forsikringstilfelle.

Forsikringen har ingen skattemessige konsekvenser for den eller de medarbeidere som er dekket av forsikringen.

Nøkkelpersonforsikring