Familiens økonomi er planlagt ut i fra inntekten.

 

Skulle hele eller deler av denne bli borte kan det bli vanskelig å betjene lån og andre økonomiske forpliktelser. Derfor er det viktig at du forsikrer deg og dine slik at dere klarer de økonomiske forpliktelsene om noe skulle skje med en av dere. Forsikringsproduktene er som følger:

Forsikring ved død

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle/arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet.

 

 • Dødsfallsforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år.
 • Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år.
 • Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

 

Utbetalingen er skattefri

Uførhet Total

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total får du månedlige utbetalinger allerede etter 1 år ved 50 % sykemelding. Blir du 50 % varig ufør eller mer utbetales forsikringssummen som et engangsbeløp.

 

Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 55 år. Utbetalingen er skattefri.

Uførerente

En uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn  av sykdom eller skade. Utbetalingen beskattes med 4,8 %.

 

Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder.

Kritisk sykdom

Hvert år rammes mange av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose (MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers
 • åpen hjerteoperasjon.
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser.
 • tap av syn, hørsel, taleevne eller tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd.
 • store brannskader.

Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år.
Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år.

Barn Total

Månedlig utbetaling

Barn Total gir en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år (0,5G per år) dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak.
 • Kan videreføres frem til fylte 67 år.

Engangsutbetaling

Barn Total gir en engangs-utbetaling på 8G dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak.

Personforsikring